Mã phiếu gửi   (Tra nhiều bill bằng cách thêm dấu phẩy giữa các bill VD: 392773302,392447363)
Mã Phiếu gủi
416246115
Khối lượng(Gram)
380
Dịch vụ
VBD Tiết kiệm
Trạng thái
Phát thành công

THÔNG TIN TRẠNG THÁI

  • 18/05/2017 07:09 Người nhận (Received and signed by) HA : 18/05/2017 07:09
  • 18/05/2017 07:09 Giao thành công (Shipment Delivered) : Tân Phong - DNI - Phan Khắc Pháp
  • 13/05/2017 09:40 Đã đến bưu cục (Arrival at PO) : Tân Phong - DNI - Ðồng Nai
  • 13/05/2017 08:01 Giao bưu tá đi phát (For Delivery) : Tân Phong - DNI - Ðồng Nai
  • 12/05/2017 07:06 Đã đến bưu cục (Arrival at PO) : Trung tâm khai thác 3 - Hồ Chí Minh
  • 12/05/2017 07:06 Đi khỏi bưu cục (Departure from PO) : Trung tâm khai thác 3 - Hồ Chí Minh
  • 07/05/2017 05:26 Đã đến bưu cục (Arrival at PO) : Trung tâm khai thác 1 - Hà Nội
  • 07/05/2017 05:26 Đi khỏi bưu cục (Departure from PO) : Trung tâm khai thác 1 - Hà Nội
  • 06/05/2017 17:58 Đi khỏi bưu cục (Departure from PO) : Long Biên - Hà Nội
  • 06/05/2017 16:38 Chấp nhận gửi (Posting / Collection) : Long Biên - Hà Nội