Mã phiếu gửi   (Tra nhiều bill bằng cách thêm dấu phẩy giữa các bill VD: 392773302,392447363)
Mã Phiếu gủi
427073359
Khối lượng(Gram)
3500
Dịch vụ
VTK Tiết kiệm
Trạng thái
Phát thành công

THÔNG TIN TRẠNG THÁI

  • 27/10/2017 11:46 Người nhận (Received and signed by) HA : 27/10/2017 11:46
  • 27/10/2017 11:46 Giao thành công (Shipment Delivered) : Bàu Xéo - Phạm Phương
  • 27/10/2017 07:52 Đã đến bưu cục (Arrival at PO) : Bàu Xéo - Ðồng Nai
  • 27/10/2017 07:52 Giao bưu tá đi phát (For Delivery) : Bàu Xéo - Ðồng Nai
  • 27/10/2017 03:46 Đi khỏi bưu cục (Departure from PO) : Trung tâm khai thác 3 - Hồ Chí Minh
  • 26/10/2017 23:46 Đã đến bưu cục (Arrival at PO) : Trung tâm khai thác 3 - Hồ Chí Minh
  • 26/10/2017 18:46 Đi khỏi bưu cục (Departure from PO) : Thủ Đức - Hồ Chí Minh
  • 26/10/2017 18:43 Chấp nhận gửi (Posting / Collection) : Thủ Đức - Hồ Chí Minh