Mã phiếu gửi   (Tra nhiều bill bằng cách thêm dấu phẩy giữa các bill VD: 392773302,392447363)
Mã Phiếu gủi
429480837
Khối lượng(Gram)
1200
Dịch vụ
VTK Tiết kiệm
Trạng thái
Phát thành công

THÔNG TIN TRẠNG THÁI

  • 27/10/2017 17:02 Người nhận (Received and signed by) SANG : 27/10/2017 17:02
  • 27/10/2017 17:02 Giao thành công (Shipment Delivered) : Tân Phú Trung - Nguyễn Hoàng Nam
  • 27/10/2017 07:46 Đã đến bưu cục (Arrival at PO) : Tân Phú Trung - Hồ Chí Minh
  • 27/10/2017 07:41 Giao bưu tá đi phát (For Delivery) : Tân Phú Trung - Hồ Chí Minh
  • 27/10/2017 02:10 Đã đến bưu cục (Arrival at PO) : Trung tâm HCM - Hồ Chí Minh
  • 27/10/2017 02:10 Đi khỏi bưu cục (Departure from PO) : Trung tâm HCM - Hồ Chí Minh
  • 26/10/2017 19:32 Đi khỏi bưu cục (Departure from PO) : Thủ Đức - Hồ Chí Minh
  • 26/10/2017 18:11 Chấp nhận gửi (Posting / Collection) : Thủ Đức - Hồ Chí Minh