Mã phiếu gửi   (Tra nhiều bill bằng cách thêm dấu phẩy giữa các bill VD: 392773302,392447363)
Mã Phiếu gủi
430028636
Khối lượng(Gram)
5500
Dịch vụ
VTK Tiết kiệm
Trạng thái
Phát thành công

THÔNG TIN TRẠNG THÁI

  • 27/10/2017 12:18 Người nhận (Received and signed by) 0 : 27/10/2017 12:18
  • 27/10/2017 12:18 Giao thành công (Shipment Delivered) : Nhơn Trạch - Bùi Chánh
  • 27/10/2017 08:10 Đã đến bưu cục (Arrival at PO) : Nhơn Trạch - Ðồng Nai
  • 27/10/2017 07:55 Giao bưu tá đi phát (For Delivery) : Nhơn Trạch - Ðồng Nai
  • 27/10/2017 02:20 Đi khỏi bưu cục (Departure from PO) : Trung tâm khai thác 3 - Hồ Chí Minh
  • 26/10/2017 23:32 Đã đến bưu cục (Arrival at PO) : Trung tâm khai thác 3 - Hồ Chí Minh
  • 26/10/2017 18:46 Đi khỏi bưu cục (Departure from PO) : Thủ Đức - Hồ Chí Minh
  • 26/10/2017 18:43 Chấp nhận gửi (Posting / Collection) : Thủ Đức - Hồ Chí Minh