Mã phiếu gửi   (Tra nhiều bill bằng cách thêm dấu phẩy giữa các bill VD: 392773302,392447363)
Mã Phiếu gủi
433358996
Khối lượng(Gram)
10600
Dịch vụ
VTK Tiết kiệm
Trạng thái
Phát thành công

THÔNG TIN TRẠNG THÁI

 • 09/11/2017 19:03 Người nhận (Received and signed by) MẠNH : 09/11/2017 19:03
 • 09/11/2017 19:03 Giao thành công (Shipment Delivered) : Sao Đỏ - Hoàng Nghĩa Trường
 • 08/11/2017 09:52 Đã đến bưu cục (Arrival at PO) : Sao Đỏ - Hải Dương
 • 08/11/2017 09:45 Giao bưu tá đi phát (For Delivery) : Sao Đỏ - Hải Dương
 • 08/11/2017 07:45 Đi khỏi bưu cục (Departure from PO) : TTKT CN Hải Dương - Hải Dương
 • 08/11/2017 07:27 Đã đến bưu cục (Arrival at PO) : TTKT CN Hải Dương - Hải Dương
 • 07/11/2017 18:58 Đi khỏi bưu cục (Departure from PO) : Trung tâm khai thác 1 - Hà Nội
 • 07/11/2017 18:58 Đã đến bưu cục (Arrival at PO) : Trung tâm khai thác 1 - Hà Nội
 • 04/11/2017 17:57 Đi khỏi bưu cục (Departure from PO) : Trung tâm HCM - Hồ Chí Minh
 • 04/11/2017 11:50 Đã đến bưu cục (Arrival at PO) : Trung tâm HCM - Hồ Chí Minh
 • 03/11/2017 19:24 Đi khỏi bưu cục (Departure from PO) : Thủ Đức - Hồ Chí Minh
 • 03/11/2017 18:55 Chấp nhận gửi (Posting / Collection) : Thủ Đức - Hồ Chí Minh