Mã phiếu gửi   (Tra nhiều bill bằng cách thêm dấu phẩy giữa các bill VD: 392773302,392447363)
Mã Phiếu gủi
433359966
Khối lượng(Gram)
15300
Dịch vụ
VTK Tiết kiệm
Trạng thái
Phát thành công

THÔNG TIN TRẠNG THÁI

  • 29/11/2017 10:32 Người nhận (Received and signed by) HOÀNG : 29/11/2017 10:32
  • 29/11/2017 10:32 Giao thành công (Shipment Delivered) : Ba Đồn - Vi Văn Thế
  • 18/11/2017 11:55 Đã đến bưu cục (Arrival at PO) : Ba Đồn - Quảng Bình
  • 18/11/2017 08:13 Giao bưu tá đi phát (For Delivery) : Ba Đồn - Quảng Bình
  • 17/11/2017 09:05 Đi khỏi bưu cục (Departure from PO) : Trung tâm khai thác 2 - Đà Nẵng
  • 17/11/2017 06:16 Đã đến bưu cục (Arrival at PO) : Trung tâm khai thác 2 - Đà Nẵng
  • 14/11/2017 17:46 Đi khỏi bưu cục (Departure from PO) : Trung tâm HCM - Hồ Chí Minh
  • 14/11/2017 11:12 Đã đến bưu cục (Arrival at PO) : Trung tâm HCM - Hồ Chí Minh
  • 13/11/2017 19:51 Đi khỏi bưu cục (Departure from PO) : Thủ Đức - Hồ Chí Minh
  • 13/11/2017 19:29 Chấp nhận gửi (Posting / Collection) : Thủ Đức - Hồ Chí Minh