Mã phiếu gửi   (Tra nhiều bill bằng cách thêm dấu phẩy giữa các bill VD: 392773302,392447363)
Mã Phiếu gủi
433359968
Khối lượng(Gram)
1100
Dịch vụ
VTK Tiết kiệm
Trạng thái
Phát thành công

THÔNG TIN TRẠNG THÁI

  • 21/11/2017 13:53 Người nhận (Received and signed by) THUAN : 21/11/2017 13:53
  • 21/11/2017 13:53 Giao thành công (Shipment Delivered) : Mê Linh - Nguyễn Huy Nghị
  • 21/11/2017 08:05 Đã đến bưu cục (Arrival at PO) : Mê Linh - Hà Nội
  • 21/11/2017 08:01 Giao bưu tá đi phát (For Delivery) : Mê Linh - Hà Nội
  • 20/11/2017 16:40 Đã đến bưu cục (Arrival at PO) : Trung tâm HNI - Hà Nội
  • 20/11/2017 16:40 Đi khỏi bưu cục (Departure from PO) : Trung tâm HNI - Hà Nội
  • 15/11/2017 00:07 Đi khỏi bưu cục (Departure from PO) : Trung tâm khai thác 3 - Hồ Chí Minh
  • 15/11/2017 00:07 Đã đến bưu cục (Arrival at PO) : Trung tâm khai thác 3 - Hồ Chí Minh
  • 13/11/2017 20:54 Đi khỏi bưu cục (Departure from PO) : Thủ Đức - Hồ Chí Minh
  • 13/11/2017 20:36 Chấp nhận gửi (Posting / Collection) : Thủ Đức - Hồ Chí Minh