Mã phiếu gửi   (Tra nhiều bill bằng cách thêm dấu phẩy giữa các bill VD: 392773302,392447363)
Mã Phiếu gủi
433520275
Khối lượng(Gram)
1200
Dịch vụ
VTK Tiết kiệm
Trạng thái
Phát thành công

THÔNG TIN TRẠNG THÁI

  • 20/11/2017 18:20 Người nhận (Received and signed by) GS : 20/11/2017 18:20
  • 20/11/2017 18:20 Giao thành công (Shipment Delivered) : Mỹ Khê - Trần Ngọc Long
  • 19/11/2017 10:00 Đã đến bưu cục (Arrival at PO) : Mỹ Khê - Đà Nẵng
  • 19/11/2017 09:57 Giao bưu tá đi phát (For Delivery) : Mỹ Khê - Đà Nẵng
  • 18/11/2017 17:09 Đi khỏi bưu cục (Departure from PO) : Trung tâm khai thác 2 - Đà Nẵng
  • 18/11/2017 17:08 Đã đến bưu cục (Arrival at PO) : Trung tâm khai thác 2 - Đà Nẵng
  • 15/11/2017 01:08 Đã đến bưu cục (Arrival at PO) : Trung tâm khai thác 3 - Hồ Chí Minh
  • 15/11/2017 01:08 Đi khỏi bưu cục (Departure from PO) : Trung tâm khai thác 3 - Hồ Chí Minh
  • 14/11/2017 20:05 Đi khỏi bưu cục (Departure from PO) : Thủ Đức - Hồ Chí Minh
  • 14/11/2017 10:41 Chấp nhận gửi (Posting / Collection) : Thủ Đức - Hồ Chí Minh