Mã phiếu gửi   (Tra nhiều bill bằng cách thêm dấu phẩy giữa các bill VD: 392773302,392447363)
Mã Phiếu gủi
433520858
Khối lượng(Gram)
2400
Dịch vụ
V60 Dịch vụ Nhanh 60h
Trạng thái
Phát thành công

THÔNG TIN TRẠNG THÁI

  • 23/11/2017 13:03 Người nhận (Received and signed by) LOAN : 23/11/2017 13:03
  • 23/11/2017 13:03 Giao thành công (Shipment Delivered) : Đồng Văn - Nguyễn Trọng Đông
  • 23/11/2017 07:34 Đã đến bưu cục (Arrival at PO) : Đồng Văn - Hà Nam
  • 23/11/2017 06:58 Giao bưu tá đi phát (For Delivery) : Đồng Văn - Hà Nam
  • 22/11/2017 09:29 Đi khỏi bưu cục (Departure from PO) : Trung tâm khai thác 1 - Hà Nội
  • 22/11/2017 09:00 Đã đến bưu cục (Arrival at PO) : Trung tâm khai thác 1 - Hà Nội
  • 19/11/2017 17:08 Đi khỏi bưu cục (Departure from PO) : Trung tâm HCM - Hồ Chí Minh
  • 19/11/2017 12:45 Đã đến bưu cục (Arrival at PO) : Trung tâm HCM - Hồ Chí Minh
  • 18/11/2017 20:30 Đi khỏi bưu cục (Departure from PO) : Thủ Đức - Hồ Chí Minh
  • 18/11/2017 20:18 Chấp nhận gửi (Posting / Collection) : Thủ Đức - Hồ Chí Minh