Mã phiếu gửi   (Tra nhiều bill bằng cách thêm dấu phẩy giữa các bill VD: 392773302,392447363)
Mã Phiếu gủi
507460897
Khối lượng(Gram)
15300
Dịch vụ
VTK Tiết kiệm
Trạng thái
CHuyển trả người gửi

THÔNG TIN TRẠNG THÁI

 • 18/11/2017 19:35 Người nhận (Received and signed by) : 18/11/2017 10:00
 • 18/11/2017 19:35 Chuyển hoàn thành công (Shipment Delivered) : Thủ Đức - Nguyễn Thị Việt Hằng
 • 31/10/2017 01:40 Đi khỏi bưu cục (Departure from PO) : Trung tâm khai thác 3 - Hồ Chí Minh
 • 30/10/2017 23:21 Đã đến bưu cục (Arrival at PO) : Trung tâm khai thác 3 - Hồ Chí Minh
 • 30/10/2017 20:31 Đi khỏi bưu cục (Departure from PO) : Thủ Đức - Hồ Chí Minh
 • 18/11/2017 18:48 Giao bưu tá đi phát (For Delivery) : Thủ Đức - Hồ Chí Minh
 • 13/11/2017 06:06 Đã đến bưu cục (Arrival at PO) : Thủ Đức - Hồ Chí Minh
 • 12/11/2017 23:25 Đi khỏi bưu cục (Departure from PO) : Trung tâm HCM - Hồ Chí Minh
 • 12/11/2017 14:58 Đã đến bưu cục (Arrival at PO) : Trung tâm HCM - Hồ Chí Minh
 • 09/11/2017 22:50 Đi khỏi bưu cục (Departure from PO) : Trung tâm HNI - Hà Nội
 • 09/11/2017 08:08 Đã đến bưu cục (Arrival at PO) : Trung tâm HNI - Hà Nội
 • 09/11/2017 05:55 Đi khỏi bưu cục (Departure from PO) : Trung tâm khai thác 1 - Hà Nội
 • 08/11/2017 01:14 Đã đến bưu cục (Arrival at PO) : Trung tâm khai thác 1 - Hà Nội
 • 07/11/2017 18:18 Đang chuyển hoàn (Out For Delivery) : Thái Bình - Hà Thị Thu Ngần
 • 07/11/2017 18:18 Đi khỏi bưu cục (Departure from PO) : Thái Bình - Thái Bình
 • 04/11/2017 09:01 Đã đến bưu cục (Arrival at PO) : Thái Bình - Thái Bình
 • 04/11/2017 08:02 Giao bưu tá đi phát (For Delivery) : Thái Bình - Thái Bình
 • 03/11/2017 16:20 Đi khỏi bưu cục (Departure from PO) : Trung tâm khai thác 1 - Hà Nội
 • 03/11/2017 10:42 Đã đến bưu cục (Arrival at PO) : Trung tâm khai thác 1 - Hà Nội
 • 30/10/2017 20:02 Chấp nhận gửi (Posting / Collection) : Thủ Đức - Hồ Chí Minh