Mã phiếu gửi   (Tra nhiều bill bằng cách thêm dấu phẩy giữa các bill VD: 392773302,392447363)
Mã Phiếu gủi
507460898
Khối lượng(Gram)
5400
Dịch vụ
VTK Tiết kiệm
Trạng thái
Phát thành công

THÔNG TIN TRẠNG THÁI

  • 04/11/2017 18:30 Người nhận (Received and signed by) SON : 04/11/2017 18:30
  • 04/11/2017 18:30 Giao thành công (Shipment Delivered) : Nho Quan - Nguyễn Thị Hạ
  • 31/10/2017 15:35 Đi khỏi bưu cục (Departure from PO) : Trung tâm HCM - Hồ Chí Minh
  • 31/10/2017 11:25 Đã đến bưu cục (Arrival at PO) : Trung tâm HCM - Hồ Chí Minh
  • 30/10/2017 20:30 Đi khỏi bưu cục (Departure from PO) : Thủ Đức - Hồ Chí Minh
  • 04/11/2017 09:36 Đã đến bưu cục (Arrival at PO) : Hoa Lư - Ninh Bình
  • 04/11/2017 09:31 Giao bưu tá đi phát (For Delivery) : Nho Quan - Ninh Bình
  • 03/11/2017 21:31 Đã đến bưu cục (Arrival at PO) : Trung tâm khai thác 1 - Hà Nội
  • 03/11/2017 21:31 Đi khỏi bưu cục (Departure from PO) : Trung tâm khai thác 1 - Hà Nội
  • 30/10/2017 20:02 Chấp nhận gửi (Posting / Collection) : Thủ Đức - Hồ Chí Minh