Mã phiếu gửi   (Tra nhiều bill bằng cách thêm dấu phẩy giữa các bill VD: 392773302,392447363)
Mã Phiếu gủi
507460911
Khối lượng(Gram)
6900
Dịch vụ
VTK Tiết kiệm
Trạng thái
Phát thành công

THÔNG TIN TRẠNG THÁI

  • 07/11/2017 18:08 Người nhận (Received and signed by) TRANG : 07/11/2017 18:08
  • 07/11/2017 18:08 Giao thành công (Shipment Delivered) : Cầu Tre - Lương Cao Quyết
  • 07/11/2017 08:09 Đã đến bưu cục (Arrival at PO) : Cầu Tre - Hải Phòng
  • 07/11/2017 07:51 Giao bưu tá đi phát (For Delivery) : Cầu Tre - Hải Phòng
  • 06/11/2017 14:45 Đi khỏi bưu cục (Departure from PO) : TTKT CN Hải Phòng - Hải Phòng
  • 06/11/2017 13:48 Đã đến bưu cục (Arrival at PO) : TTKT CN Hải Phòng - Hải Phòng
  • 04/11/2017 00:04 Đi khỏi bưu cục (Departure from PO) : Trung tâm khai thác 3 - Hồ Chí Minh
  • 03/11/2017 23:28 Đã đến bưu cục (Arrival at PO) : Trung tâm khai thác 3 - Hồ Chí Minh
  • 03/11/2017 19:18 Đi khỏi bưu cục (Departure from PO) : Thủ Đức - Hồ Chí Minh
  • 03/11/2017 18:42 Chấp nhận gửi (Posting / Collection) : Thủ Đức - Hồ Chí Minh